Hrvatsko planinarsko društvo “Bilogora” Bjelovar

STATUT HRVATSKOG PLANINARSKOG DRUŠTVA „BILOGORA“ BJELOVAR

Temeljem članka 13. Zakona o udrugama („Narodne novine“, br. 74/14) i članka 14. Zakona o sportu („Narodne novine“, br. 71/06, 150/08, 124/10, 124/11, 86/12 i 94/13), Skupština Hrvatskog planinarskog društva „Bilogora“ Bjelovar, na svojoj skupštini održanoj 12. rujna 2015., donosi Statut Hrvatskog planinarskog društva „Bilogora“ Bjelovar, izmjene Statuta Hrvatskog planinarskog društva „Bilogora“ donijela je Skupština Hrvatskog planinarskog društva „Bilogora“ na skupštini 5. veljače 2023.

I. OSNOVNE ODREDBE

Članak 1.
Ovim se Statutom uređuju naziv, sjedište, zastupanje, izgled pečata i područje(a) djelovanja Hrvatskog planinarskog društva „Bilogora“ Bjelovar (u daljnjem tekstu: Društvo), sukladno ciljevima, djelatnostima kojima se ostvaruju ciljevi te gospodarskim djelatnostima sukladno zakonu; uvjeti i način učlanjivanja u Društvo te prestanak članstva u Društvu, prava, obveze i odgovornosti te stegovna odgovornost članova, način vođenja popisa članova, tijela Društva, njihov sastav i način sazivanja sjednica, izbor, opoziv, ovlasti, način odlučivanja i trajanje mandata te način sazivanja skupštine u slučaju isteka mandata, izbor i opoziv likvidatora Društva; međusobna prava i obveze Društva i ustrojstvenih oblika , prestanak postojanja Društva, imovina, način stjecanja i raspolaganja imovinom, postupak s imovinom u slučaju prestanka Društva, način rješavanja sporova i sukoba interesa unutar Društva te druga pitanja značajna za Društvo.

Članak 2.
Društvo djeluje u skladu s načelom neovisnosti, načelom javnosti, načelom demokratskog ustroja, načelom neprofitnosti i načelom slobodnog sudjelovanja u javnom životu, sukladno Zakonu o udrugama.
Rad u Društvu je dobrovoljan i odvija se u skladu s načelima iz stavka 1. ovog članka.

II. NAZIV I SJEDIŠTE DRUŠTVA, IZGLED I SADRŽAJ PEČATA

Članak 3.
Naziv Društva je Hrvatsko planinarsko društvo „Bilogora“ Bjelovar
Skraćeni naziv Društva je HPD „Bilogora“
Sjedište Društva je u Maglenči 117 u planinarskom domu „Kamenitovac“
Odluku o adresi Društva donosi Upravni odbor.

Članak 4.
Društvo je neprofitna pravna osoba registrirana pri Uredu državne uprave u Bjelovarsko-bilogorskoj županiji u Bjelovaru. Radi ostvarenja svojih ciljeva Društvo se može učlanjivati u saveze i druge udruge i organizacije ako to pridonosi postizanju ciljeva, te može surađivati s društvenim i sportskim udrugama i zajednicama, školama, ustanovama, poduzećima i državnim tijelima, pri čemu odluku o tome donosi Skupština.

Članak 5.
Društvo ima pečat.
Pečat Društva je okrugla oblika, promjera 30 mm. U središtu pečata je grb Hrvatskog planinarskog saveza, a uz obod pečata upisane su riječi: Hrvatsko planinarsko društvo „Bilogora“.
Za računovodstvene i administrativne poslove upotrebljava se pečat Društva istog sadržaja i oblika, promjera 20 mm.
Znak Društva je nepravilan četverokut, čiji je gornji dio plave boje, a na donjem dijelu nalazi se zeleno polje sa tri panja. U gornjem desnom kutu nalazi se okrugli znak planinarske markacije. U crvenom pravokutniku ispod znaka piše HPD „Bilogora“ Bjelovar bijelim slovima. Zastava Društva je bijele boje sa znakom Društva u sredini.

III. ZASTUPANJE

Članak 6.
Društvo, u okviru njegove djelatnosti, zastupa predsjednik Društva, te je ovlašteni potpisnik u ime i za račun Društva. U slučaju njegove spriječenosti Društvo će zastupati i predstavljati dopredsjednik ili tajnik Društva.

IV. CILJEVI, PODRUČJA DJELOVANJA SUKLADNO CILJEVIMA DJELATNOSTI DRUŠTVA

Članak 7.
Ciljevi Društva su:
• poticanje, razvijanje i unapređenje sportsko-planinarske rekreacije i planinarskih aktivnosti radi zadovoljavanja potreba za očuvanjem, održavanjem i poboljšanjem psihofizičkih sposobnosti i zdravlja članova, korištenjem slobodnog vremena za tjelesno vježbanje i sportsko planinarske aktivnosti.
• osvješćivanje potrebe očuvanja prirode za potrebe budućih generacija.
• Upoznavanje domaće i strane prirodne i kulturne baštine
Društvo sukladno svojim ciljevima djeluje na području sporta: Planinarstvo.

Članak 8.
Djelatnosti Društva su:
• organiziranje za članstvo planinarskih izleta, tura, pohoda, susreta, sletova, ekspedicija, logorovanja, planinarskih natjecanja i drugih planinarskih društvenih akcija,
• obilježavanje, čuvanja i održavanje planinarskih putova te obilaznica i veznih putova,
• gradnja, održavanje, čuvanje i skrb o planinarskim objektima,
• populariziranje prirodnih ljepota naše domovine, posebice naših gora i života u njima, predavanjima, prikazivanjem filmova, izložbama, tiskom i drugim sredstvima,
• organiziranje edukativnih radionica, predavanja i izložaba radi promicanja zdravih oblika života i potrebe očuvanja prirode,
• propagiranje i rad na očuvanju prirodnog okoliša izletima i susretima,
• suradnja s organizacijama za zaštitu kulturno-povijesnih spomenika u prirodi,
• suradnja s drugim srodnim organizacijama u Hrvatskoj i izvan nje,
• suradnja sa sredstvima javnog priopćavanja i tiskom te praćenje stručne literature

Članak 9.
Aktivnosti Društva odvijaju se putem sekcija:
- sekcija društvenih izleta
- obiteljske sekcije „Ježići“
- markacistička sekcija
- visokogorska sekcija
- ekološka sekcija
Na čelu sekcija je pročelnik, izabran između članova iste. Sekcije se osnivaju i ukidaju, a pročelnike se imenuju i razrješuju dužnosti odlukom Upravnog odbora.

V. JAVNOST RADA

Članak 10.
Rad Društva je javan.
Javnost rada Društva ostvaruje se na načine utvrđene ovim Statutom, posebice:
• pravodobnim izvješćivanjem članstva o radu Društva i značajnim događajima, pisanim izvješćima, na posebnim skupovima ili na drugi prikladan način;
• putem medija.

VI. ČLANSTVO U DRUŠTVU

Članak 11.
Članom Društva može postati isključivo fizička osoba.
Za osobu mlađu od 14 godina, pisanu izjavu o učlanjivanju u Društvo daje zakonski zastupnik ili skrbnik, a za maloljetnu osobu s navršenih 14 godina, zakonski zastupnik ili skrbnik daje pisanu suglasnost.
Članstvo u Društvu dokazuje se upisom u popis članova, planinarskom iskaznicom i članskom markicom ovjerenom za tekuću godinu.
Visinu članarine određuje Upravni odbor .

Članak 12.
Popis članova vodi tajnik ili blagajnik Društva.
Popis članova vodi se elektronički , a mora sadržavati podatke o osobnom imenu člana, njegovom osobnom identifikacijskom broju (OIB), datumu rođenja, adresi stanovanja, broju telefona, mail adresi, datumu pristupanja Društvu i datumu prestanka članstva u Društvu.
Popis članova uvijek mora biti dostupan na uvid svim članovima Društva i nadležnim tijelima, na njihov zahtjev.

Članak 13.
Član Društva nakon plaćanja članarine ima pravo :
• aktivno sudjelovati u radu Društva, davati prijedloge i donositi odluke,
• koristiti se rekvizitima i opremom u vlasništvu Društva
• koristiti se povlasticama koje imaju članovi Društva,
• birati i biti biran u tijela Društva, ako ima poslovnu sposobnost.
Malodobni članovi nemaju pravo birati ni biti birani u tijela Društva.

Članak 14.
Obveze i odgovornosti člana Društva jesu:
• baviti se planinarskim aktivnostima i obavljati zadaće koje su mu povjerene,
• djelovati u skladu s odredbama Statuta
• davati prijedloge i mišljenja o radu Društva,
• sudjelovati u donošenju odluka,
• redovito plaćati članarinu za tekuću godinu,
• pravovremeno davati informacije o svom zdravstvenom stanju, ako su bitne za obavljanje planinarske aktivnosti,

Članak 15.
Članstvo u Udruzi prestaje:
• dragovoljnim istupom
• neplaćenjem članarine (do 31. ožujka za tekuću godinu)
• isključenjem
Član se briše iz popisa članova bez posebne odluke ako do 31. ožujka ne plati članarinu za tekuću godinu.
Odluku o isključenju člana iz Društva donosi Upravni odbor na prijedlog Suda časti.
Isključeni član ima pravo u roku od 15 (petnaest) dana, računajući od dana dostave odluke o isključenju, podnijeti žalbu Skupštini Društva.
Skupština je obvezna odlučiti o žalbi u roku od 30 dana od dana dostave žalbe. Odluka Skupštine Društva o žalbi podnijetoj u povodu isključenja iz članstva je konačna.
Članovi Društva stegovno odgovaraju za povredu svojih članskih dužnosti utvrđenih Statutom ili drugim aktima.

VII. TIJELA DRUŠTVA

Članak 16.
Tijela Društva su:
• Skupština
• Upravni odbor
• Nadzorni odbor
• Sud časti
• Predsjednik
• Tajnik

Skupština

Članak 17.
Skupština je najviše tijelo upravljanja Društvom, a čine je svi poslovno sposobni članovi Društva.

Članak 18.
Skupština može biti redovna, izborna i izvanredna.
Redovna sjednica Skupštine održava se najmanje jednom tijekom kalendarske godine, dok se izborna sjednica Skupštine održava svake četiri (4) godine.
Izvanredna skupština održava se po potrebi.
Sjednice Skupštine saziva predsjednik Društva na vlastitu inicijativu.
Odlukom o sazivanju Skupštine predsjednik utvrđuje i dnevni red sjednice te dan i mjesto njena održavanja.
Predsjednik je obvezan sazvati sjednicu Skupštine kada to zatraži najmanje jedna trećina članova Društva. Uz zahtjev za sazivanje Skupštine predlagatelji su obvezni predložiti dnevni red sjednice.
Predsjednik saziva sjednicu prema predloženom dnevnom redu predlagatelja, a ako je ne sazove u roku od 15 dana od dana dostave zahtjeva iz stavka 6. ovog članka, sazvat će je predlagatelji, uz predloženi dnevni red, te mjesto i dan održavanja sjednice.
U slučaju isteka mandata tijela Društva, Skupštinu saziva 10 članova Društva upisanih u popis članova prije isteka mandata tijelima Društva.

Članak 19.
Sjednici Skupštine predsjedava predsjednik Društva. U odsutnosti Predsjednika, sjednici predsjedava dopredsjednik Društva, a ako je i on odsutan, Skupština na početku sjednice javnim glasovanjem određuje osobu koja će predsjedavati sjednicom.
O radu sjednice Skupštine vodi se zapisnik, koji potpisuje zapisničar (ovjerovitelj/i ako ih je skupština izabrala).
Zapisnik o radu sjednice Skupštine trajno se čuva u pismohrani Društva.

Članak 20.
Skupština pravovaljano odlučuje ako je na sjednici nazočna natpolovična većina svih članova Skupštine, a odluke donosi većinom glasova nazočnih članova Skupštine.
Ako u zakazano vrijeme ne bude nazočna natpolovična većina članova, Skupština će pola sata nakon zakazanog vremena početka rada moći pravovaljano donositi odluke ukoliko je nazočna najmanje jedna četvrtina članova, s time da se odluke donose natpolovičnom većinom nazočnih članova.
Glasovanje na sjednici Skupštine u pravilu je javno, osim ako Skupština ne odluči drugačije.

Članak 21.
Skupština Društva:
● utvrđuje politiku rada Društva i daje smjernice za njegov rad,
● usvaja statut Društva i njegove izmjene i dopune,
● usvaja plan rada i financijski plan Društva za tekuću kalendarsku godinu te izvješće o radu Društva u protekloj kalendarskoj godini
● usvaja godišnje financijsko izvješće Društva,
● donosi druge akte i odluke važne za rad Društva,
● odlučuje o promjeni ciljeva i djelatnosti Društva te njegovih gospodarskih djelatnosti,
● odlučuje o udruživanju Društva u saveze, zajednice, mreže i druge oblike povezivanja udruga,
● bira i razrješuje dužnosti predsjednika, dopredsjednika i tajnika,
● bira i razrješuje osobe ovlaštene za zastupanje
● bira i razrješuje Upravni odbor,
● bira i razrješuje Nadzorni odbor,
● bira i razrješuje Sud časti,
● donosi odluku o osnivanju ustrojstvenih oblika,
● po potrebi donosi pravilnike tijela i ustrojstvenih oblika Društva,
● odlučuje o žalbama članova na odluke o isključenju iz Društva,
● odlučuje o prestanku rada Društva i raspodjeli preostale imovine Društva,
● bira i razrješava arbitražno vijeće i donosi pravilnik o njegovom radu,
● imenuje i opoziva likvidatora Društva,
● odlučuje i o drugim pitanjima za koja ovim Statutom nije utvrđena nadležnost drugih tijela Društva.

Upravni odbor

Članak 22.
Upravni odbor Društva je izvršno tijelo koje obnaša izvršne i druge poslove utvrđene ovim Statutom u razdoblju između dviju sjednica Skupštine.
Upravni odbor Društva sastoji se od 9 članova: predsjednika, dopredsjednika i tajnika , blagajnika, Povjerenika za upravljanje planinarskim domom i 4 člana.
Mandat članova Upravnog odbora traje četiri (4) godine s mogućnošću ponovnog izbora.

Članak 23.
Upravni odbor sastaje se po potrebi, a najmanje jednom u dva mjeseca. Iznimno, sjednica može biti i telekonferencijska. Predsjednik Društva određuje zapisničara koji vodi i arhivira zapisnik tele konferencijskog zasjedanja Upravnog odbora na isti način kao i kad Upravni odbor zasjeda na uobičajeni način. Odluke takve sjednice Upravnog odbora moraju se potvrditi na uobičajenoj sjednici Upravnog odbora.
Sjednice Upravnog odbora saziva predsjednik Društva i rukovodi njihovim radom.
U slučaju odsutnosti predsjednika, sjednicama Upravnog odbora rukovodi dopredsjednik.
Upravni odbor pravovaljano odlučuje ako je na sjednici nazočno više od polovice njegovih članova, i to većinom glasova nazočnih članova.
O radu Upravnog odbora tajnik Društva vodi zapisnik.

Članak 24.
Upravni odbor Društva:
• ustrojava i rukovodi radom, aktivnostima i poslovanjem Društva u razdoblju između dviju sjednica Skupštine,
• priprema prijedlog godišnjeg plana rada Društva i skrbi se o njegovu izvršenju,
• provodi odluke Skupštine,
• upravlja imovinom Društva, donosi prijedlog financijskog plana i odlučuje o korištenju sredstava,
• utvrđuje prijedlog Statuta,
• vodi poslove Društva sukladno odlukama Skupštine,
• odgovoran je za podnošenje Skupštini prijedloga godišnjeg financijskog izvješća,
• utvrđuje prijedloge za priznanja i nagrade,
• surađuje s planinarskim i drugim udrugama, tvrtkama i institucijama,
• donosi odluke o izdavačkim, informacijskim, marketinškim i drugim aktivnostima u skladu s odlukama Skupštine,
• organizira i saziva savjetovanja, seminare i druge skupove radi osposobljavanja članova,
• na prijedlog Suda časti donosi odluku o isključenju članova iz Društva i
• obavlja i druge poslove u interesu razvitka Društva.

Nadzorni odbor

Članak 25.
Nadzorni odbor čine predsjednik i dva člana koje je izabrala Skupština Društva. Mandat članova Nadzornog odbora traje četiri (4) godine. Član Nadzornog odbora istovremeno ne može biti član Upravnog odbora. Sjednice Nadzornog odbora održavaju se prema potrebi. Nadzorni odbor donosi odluke većinom glasova članova Nadzornog odbora.
Nadzorni odbor nadzire materijalno-financijsko i ostalo poslovanje Društva, a izvješća o radu podnosi Skupštini. Članovi Nadzornog odbora imaju pravo sudjelovati na sjednicama Upravnog odbora, ali bez prava odlučivanja.
Utvrdi li Nadzorni odbor nepravilnosti u radu Društva, izvijestit će o tome Upravni odbor Društva i one čiji je rad nadzirao te pozvati Upravni odbor da u određenom roku otklone uočene nepravilnosti.
Ukoliko Upravni odbor ne otkloni nepravilnosti u ostavljenom roku, Nadzorni odbor zatražit će sazivanje Skupštine, te Skupštini podnijeti izvješće o utvrđenim nepravilnostima.

Sud časti

Članak 26.
Sud časti sastoji se od predsjednika i 2 člana s mandatom četiri (4) godine, s mogućnošću ponovnog izbora.
Sud časti rješava, provodi postupke i donosi odluke o nestatutarnom ponašanju i narušavanju kodeksa planinarske etike i ugleda Društva. Odluke donosi natpolovičnom većinom glasova svojih članova.
Nakon provedenog postupka i ovisno o utvrđenim činjenicama Sud časti izriče sljedeće stegovne mjere:
- za lake prekršaje: opomenu ili ukor
- za teže prekršaje: zabranu sudjelovanja u planinarskim akcijama u vremenu od jedne godine
- za najteža djela: privremeno ili trajno isključenje iz Društva.
Sud časti svoje odluke donosi u pisanom obliku i o njima izvještava Skupštinu i Upravni odbor.

Predsjednik

Članak 27.
Predsjednik Društva:
• zastupa Društvo,
• skrbi se o radu Društva i njegovih tijela te o zakonitosti rada Društva,
• vodi poslove Društva sukladno odlukama skupštine,
• odgovoran je za podnošenje Skupštini prijedloga godišnjeg financijskog izvješća,
• dostavlja zapisnik s redovne sjednice Skupštine nadležnom uredu koji vodi registar udruga,
• sklapa ugovore i poduzima pravne radnje u ime i za račun udruge,
• vodi posebnu skrb o imovini Društva i naredbodavatelj je za izvršenje financijskog plana Društva,
• provodi odluke i zaključke Skupštine,
• saziva i vodi sjednice Skupštine,
• saziva i vodi sjednice Upravnog odbora i
• obavlja i druge poslove u interesu Društva.
Predsjednika Društva bira Skupština Društva većinom glasova nazočnih članova na mandat od četiri (4) godine, s mogućnošću ponovnog izbora.
U slučaju njegove odsutnosti ili spriječenosti, Predsjednika u svim poslovima zamjenjuje dopredsjednik. Dopredsjednika bira Skupština većinom glasova nazočnih članova, a mandat mu traje četiri (4) godine godine.
Predsjednik i dopredsjednik mogu biti razriješeni dužnosti prije kraja mandata, i to:
• na svoj zahtjev,
• ako ne postupaju u skladu s ovim Statutom ili drugim pozitivnim propisima,
• ako ne izvršavaju odluke Skupštine ili postupaju protivno tim odlukama,
• ako svojim nesavjesnim radom prouzroče štetu Društvi ili njegovu ugledu.
Odluku o razrješenju predsjednika i/ili dopredsjednika donosi Skupština većinom glasova nazočnih članova.

Tajnik

Članak 28.
Tajnik Društva organizator je rada i poslovanja Društva, a osobito:
• skrbi o uvjetima rada i djelovanju,
• vodi popis članova i skrbi se o članskim zahtjevima i obvezama,
• obavlja stručno-administrativne poslove i odgovoran je za pripremu sjednica tijela Društva,
• skrbi se o pravodobnoj pripremi izvješća za Skupštinu,
• skrbi se o pravodobnom provođenju odluka i zaključaka Skupštine, Upravnog odbora i drugih tijela Društva,
• vodi zapisnike i pismohranu Društva,
• vodi evidenciju o nagradama i priznanjima,
• skrbi se o pravovremenom obavještavanju članstva i javnosti o radu i djelovanju Društva i
• obavlja i druge poslove koji su mu stavljeni u nadležnost odlukom Upravnog odbora.
Tajnika bira Skupština Društva većinom glasova nazočnih članova na mandat od četiri (4) godine), s mogućnošću ponovnog izbora.
Tajnik može biti razriješen dužnosti i prije kraja mandata, i to:.
• na svoj zahtjev,
• ako ne izvršava zadatke koji su mu povjereni,
• ako svojim postupcima nanese veću štetu Društvu ili njegovu ugledu.

Blagajnik Društva

Članak 29.
Blagajnik Društva:
• prikuplja godišnju članarinu,
• vodi izmjene stanja dnevne blagajne,
• priprema podatke Upravnom odboru za financijsko izvješće,
• vodi evidenciju ulaznih računa i redoslijedu plaćanja računa,
• vodi evidenciju bankovnih izvoda, plaćenih računa i stanja računa Društva i
• u suradnji s predsjednikom i tajnikom Društva odlučuje o materijalno-financijskim obvezama Društva.
Blagajnika bira Skupština Društva većinom glasova nazočnih članova na mandat četiri (4) godine, s mogućnošću ponovnog izbora.
Blagajnik može biti razriješen dužnosti i prije kraja mandata, i to:
• na svoj zahtjev,
• ako ne izvršava zadaće koje su mu povjerene,
• ako svojim postupcima nanese veću štetu Društvu ili njegovu ugledu.

Povjerenik za upravljanje Domom

Članak 30.
Povjerenik za upravljanje planinarskim domom „Kamenitovac“:
• redovito obilazi Dom,
• brine o stanju Doma i okoliša,
• organizira druženja na Domu,
• organizira radne akcije za uređenje Doma,
• posreduje u poslovnim odnosima s zakupcem Doma,
• član je Upravnog odbora kojemu i odgovara za svoj rad,
• sudjeluje u svemu što je vezano za događanja na Domu,
• imenuje se i razrješuje dužnosti odlukom Upravnog odbora,
• organizira i dočekuje veće skupine planinare iz drugih Društava.

Članak 31.
Za pojedine složenije stručne, računovodstvene i/ili administrativne poslove Društvo, uz odobrenje Upravnog odbora, može angažirati vanjske suradnike ili pružatelje usluga (pojedince ili tvrtke).

VIII. LIKVIDATOR

Članak 32.
Predsjednik Nadzornog odbora ujedno je i Likvidator Društva te je kao likvidator upisana u Registar udruga.
Likvidator zastupa Društvo u postupku likvidacije, te se otvaranjem likvidacijskog postupka upisuje u Registar udruga kao osoba ovlaštena za zastupanje udruge do okončanja postupka likvidacije i brisanja udruge iz Registra udruga.

IX. PRESTANAK POSTOJANJA DRUŠTVA

Članak 33.
Društvo prestaje djelovati:
• odlukom Skupštine o prestanku njegova djelovanja,
• u drugim slučajevima predviđenim zakonom.
U slučaju kad o prestanku postojanja Društva odlučuje Skupština, odluku o tome donosi dvotrećinskom većinom glasova ukupnog broja članova Skupštine.

X. IMOVINA DRUŠTVA

Članak 34.
Imovinu Društva čine novčana sredstva koje je Društvo steklo uplatom članarine, dobrovoljnim prilozima i darovima, obavljanjem djelatnosti i gospodarske djelatnosti , financiranjem programa i projekata Društva iz državnog proračuna i proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, iz fondova i/ili iz inozemnih izvora, te novčana sredstva koje je Društvo steklo od najma Doma, nekretnina i pokretnih stvari Društva, kao i drugih imovinskih prava.
Društvo može raspolagati svojom imovinom samo radi ostvarivanja ciljeva i obavljanja djelatnosti određenih ovim Statutom, u skladu sa zakonom.

Članak 35.
Društvo upravlja sredstvima za rad u skladu s propisima o materijalnom i financijskom poslovanju, a u okviru financijskog plana koji na prijedlog Upravnog odbora donosi Skupština Društva.
Financijski plan provodi Upravni odbor.

Članak 36.
U slučaju prestanka postojanja Društva, imovina se na osnovu odluke Skupštine, a nakon namirenja vjerovnika i troškova likvidacijskog, sudskog i drugih postupaka predaje Hrvatskom planinarskom savezu.

XI. NAGRADE I PRIZNANJA

Članak 37.
Za postignute uspjehe i rezultate u radu, doprinos razvoju Društva i dugogodišnje članstvo u Društvu mogu se na prijedlog Upravnog odbora dodjeljivati priznanja članovima Društva.
Priznanja se mogu dodjeljivati i drugim zaslužnim pojedincima, planinarskim i drugim organizacijama, za poseban doprinos razvoju planinarske djelatnosti i uspješnu suradnju na području planinarstva.
Prijedlog za dodjelu priznanja Hrvatskog planinarskog saveza, ili drugih saveza, podnosi se Upravnom odboru, u skladu s kriterijima propisanima Pravilnikom o dodjeli priznanja Hrvatskog planinarskog saveza.

XII. RJEŠAVANJE SPOROVA I SUKOBA INTERESA UNUTAR DRUŠTVA

Članak 38.
Svi članovi Društva obvezni su surađivati u duhu zajedništva i solidarnosti.
Spor/sukob interesa u Društvu postoji ako se radi o pravima i interesima članova kojima oni mogu slobodno raspolagati, a utječe na rad Društva u cjelini ili ako se on odnosi na pitanja od zajedničkog interesa za sve članove.
Za rješavanje sporova/sukoba interesa, Skupština imenuje arbitražno vijeće koje čine članovi Društva. Sastav, mandat i način odlučivanja vijeća uređuju se pravilnikom koji donosi Skupština. Arbitražno vijeće u svom radu na odgovarajući način primjenjuje odredbe Zakona o mirenju.
Odluka arbitražnog vijeća je konačna.
Ako se spor/sukob interesa odnosi na odluke tijela upravljanja Društvom temeljem kojih se podnosi zahtjev za upis promjena u registar udruga, o čemu odlučuje nadležni ured, nezadovoljni član najprije se obraća Društvu radi rješavanja spora/sukoba interesa. Kad odluka arbitražnog vijeća postane konačna, Društvo podnosi nadležnom uredu zahtjev za upis promjena u registar udruga, a uz zahtjev prilaže odluku arbitražnog vijeća.

XII. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 39.
Tumačenje odredaba ovog Statuta daje Skupština Društva.
Tumačenje drugih akata Društva daje Upravni odbor.

Članak 40.
Ovaj Statut stupa na snagu danom donošenja, a primjenjuje se danom upisa u registar udruga pri nadležnom tijelu državne uprave.
Izmjene i dopune ovog Statuta donose se na jednak način i prema istom postupku koji je određen za njegovo donošenje.

U Maglenči, 5. veljače 2023.

Predsjednica HPD „Bilogora“
Vera Pauška

Statut (2015.)